gitcz/go.mod

4 lines
45 B
Modula-2

module github.com/xiaoqidun/gitcz
go 1.21.1