gitcz/go.mod
xiaoqidun 8c594faab7
All checks were successful
continuous-integration/drone/push Build is passing
continuous-integration/drone/tag Build is passing
chore(触发构建): 触发构建
2023-10-07 14:55:14 +08:00

4 lines
45 B
Modula-2

module github.com/xiaoqidun/gitcz
go 1.21.2