Browse Source

feat(首次提交): 初始化项目文件

main
xiaoqidun 1 year ago
parent
commit
9d15351c47
 1. 1
    .gitignore
 2. 8
    README.md
 3. 5
    go.mod
 4. 8
    go.sum
 5. 237
    ihash.go
 6. 3
    vendor/golang.org/x/crypto/AUTHORS
 7. 3
    vendor/golang.org/x/crypto/CONTRIBUTORS
 8. 27
    vendor/golang.org/x/crypto/LICENSE
 9. 22
    vendor/golang.org/x/crypto/PATENTS
 10. 66
    vendor/golang.org/x/crypto/sha3/doc.go
 11. 97
    vendor/golang.org/x/crypto/sha3/hashes.go
 12. 27
    vendor/golang.org/x/crypto/sha3/hashes_generic.go
 13. 412
    vendor/golang.org/x/crypto/sha3/keccakf.go
 14. 13
    vendor/golang.org/x/crypto/sha3/keccakf_amd64.go
 15. 390
    vendor/golang.org/x/crypto/sha3/keccakf_amd64.s
 16. 18
    vendor/golang.org/x/crypto/sha3/register.go
 17. 193
    vendor/golang.org/x/crypto/sha3/sha3.go
 18. 284
    vendor/golang.org/x/crypto/sha3/sha3_s390x.go
 19. 33
    vendor/golang.org/x/crypto/sha3/sha3_s390x.s
 20. 173
    vendor/golang.org/x/crypto/sha3/shake.go
 21. 19
    vendor/golang.org/x/crypto/sha3/shake_generic.go
 22. 23
    vendor/golang.org/x/crypto/sha3/xor.go
 23. 28
    vendor/golang.org/x/crypto/sha3/xor_generic.go
 24. 76
    vendor/golang.org/x/crypto/sha3/xor_unaligned.go
 25. 3
    vendor/golang.org/x/sys/AUTHORS
 26. 3
    vendor/golang.org/x/sys/CONTRIBUTORS
 27. 27
    vendor/golang.org/x/sys/LICENSE
 28. 22
    vendor/golang.org/x/sys/PATENTS
 29. 30
    vendor/golang.org/x/sys/cpu/byteorder.go
 30. 126
    vendor/golang.org/x/sys/cpu/cpu.go
 31. 30
    vendor/golang.org/x/sys/cpu/cpu_aix_ppc64.go
 32. 9
    vendor/golang.org/x/sys/cpu/cpu_arm.go
 33. 21
    vendor/golang.org/x/sys/cpu/cpu_gc_s390x.go
 34. 16
    vendor/golang.org/x/sys/cpu/cpu_gc_x86.go
 35. 43
    vendor/golang.org/x/sys/cpu/cpu_gccgo.c
 36. 26
    vendor/golang.org/x/sys/cpu/cpu_gccgo.go
 37. 22
    vendor/golang.org/x/sys/cpu/cpu_gccgo_s390x.go
 38. 59
    vendor/golang.org/x/sys/cpu/cpu_linux.go
 39. 67
    vendor/golang.org/x/sys/cpu/cpu_linux_arm64.go
 40. 33
    vendor/golang.org/x/sys/cpu/cpu_linux_ppc64x.go
 41. 161
    vendor/golang.org/x/sys/cpu/cpu_linux_s390x.go
 42. 11
    vendor/golang.org/x/sys/cpu/cpu_mips64x.go
 43. 11
    vendor/golang.org/x/sys/cpu/cpu_mipsx.go
 44. 11
    vendor/golang.org/x/sys/cpu/cpu_other_arm64.go
 45. 57
    vendor/golang.org/x/sys/cpu/cpu_s390x.s
 46. 15
    vendor/golang.org/x/sys/cpu/cpu_wasm.go
 47. 59
    vendor/golang.org/x/sys/cpu/cpu_x86.go
 48. 27
    vendor/golang.org/x/sys/cpu/cpu_x86.s
 49. 2
    vendor/golang.org/x/sys/unix/.gitignore
 50. 173
    vendor/golang.org/x/sys/unix/README.md
 51. 124
    vendor/golang.org/x/sys/unix/affinity_linux.go
 52. 14
    vendor/golang.org/x/sys/unix/aliases.go
 53. 17
    vendor/golang.org/x/sys/unix/asm_aix_ppc64.s
 54. 29
    vendor/golang.org/x/sys/unix/asm_darwin_386.s
 55. 29
    vendor/golang.org/x/sys/unix/asm_darwin_amd64.s
 56. 30
    vendor/golang.org/x/sys/unix/asm_darwin_arm.s
 57. 30
    vendor/golang.org/x/sys/unix/asm_darwin_arm64.s
 58. 29
    vendor/golang.org/x/sys/unix/asm_dragonfly_amd64.s
 59. 29
    vendor/golang.org/x/sys/unix/asm_freebsd_386.s
 60. 29
    vendor/golang.org/x/sys/unix/asm_freebsd_amd64.s
 61. 29
    vendor/golang.org/x/sys/unix/asm_freebsd_arm.s
 62. 29
    vendor/golang.org/x/sys/unix/asm_freebsd_arm64.s
 63. 65
    vendor/golang.org/x/sys/unix/asm_linux_386.s
 64. 57
    vendor/golang.org/x/sys/unix/asm_linux_amd64.s
 65. 56
    vendor/golang.org/x/sys/unix/asm_linux_arm.s
 66. 52
    vendor/golang.org/x/sys/unix/asm_linux_arm64.s
 67. 56
    vendor/golang.org/x/sys/unix/asm_linux_mips64x.s
 68. 54
    vendor/golang.org/x/sys/unix/asm_linux_mipsx.s
 69. 44
    vendor/golang.org/x/sys/unix/asm_linux_ppc64x.s
 70. 56
    vendor/golang.org/x/sys/unix/asm_linux_s390x.s
 71. 29
    vendor/golang.org/x/sys/unix/asm_netbsd_386.s
 72. 29
    vendor/golang.org/x/sys/unix/asm_netbsd_amd64.s
 73. 29
    vendor/golang.org/x/sys/unix/asm_netbsd_arm.s
 74. 29
    vendor/golang.org/x/sys/unix/asm_netbsd_arm64.s
 75. 29
    vendor/golang.org/x/sys/unix/asm_openbsd_386.s
 76. 29
    vendor/golang.org/x/sys/unix/asm_openbsd_amd64.s
 77. 29
    vendor/golang.org/x/sys/unix/asm_openbsd_arm.s
 78. 17
    vendor/golang.org/x/sys/unix/asm_solaris_amd64.s
 79. 35
    vendor/golang.org/x/sys/unix/bluetooth_linux.go
 80. 195
    vendor/golang.org/x/sys/unix/cap_freebsd.go
 81. 13
    vendor/golang.org/x/sys/unix/constants.go
 82. 27
    vendor/golang.org/x/sys/unix/dev_aix_ppc.go
 83. 29
    vendor/golang.org/x/sys/unix/dev_aix_ppc64.go
 84. 24
    vendor/golang.org/x/sys/unix/dev_darwin.go
 85. 30
    vendor/golang.org/x/sys/unix/dev_dragonfly.go
 86. 30
    vendor/golang.org/x/sys/unix/dev_freebsd.go
 87. 42
    vendor/golang.org/x/sys/unix/dev_linux.go
 88. 29
    vendor/golang.org/x/sys/unix/dev_netbsd.go
 89. 29
    vendor/golang.org/x/sys/unix/dev_openbsd.go
 90. 17
    vendor/golang.org/x/sys/unix/dirent.go
 91. 9
    vendor/golang.org/x/sys/unix/endian_big.go
 92. 9
    vendor/golang.org/x/sys/unix/endian_little.go
 93. 31
    vendor/golang.org/x/sys/unix/env_unix.go
 94. 227
    vendor/golang.org/x/sys/unix/errors_freebsd_386.go
 95. 227
    vendor/golang.org/x/sys/unix/errors_freebsd_amd64.go
 96. 226
    vendor/golang.org/x/sys/unix/errors_freebsd_arm.go
 97. 32
    vendor/golang.org/x/sys/unix/fcntl.go
 98. 18
    vendor/golang.org/x/sys/unix/fcntl_darwin.go
 99. 13
    vendor/golang.org/x/sys/unix/fcntl_linux_32bit.go
 100. 62
    vendor/golang.org/x/sys/unix/gccgo.go

1
.gitignore

@ -0,0 +1 @@
.idea/

8
README.md

@ -1,2 +1,10 @@
# ihash
命令行,带进度,支持通配符的hash校验工具
# 快速安装
go get -u github.com/xiaoqidun/ihash
# 编译安装
```
git clone https://github.com/xiaoqidun/ihash.git
cd ihash
go build ihash.go
```

5
go.mod

@ -0,0 +1,5 @@
module ihash
go 1.14
require golang.org/x/crypto v0.0.0-20200728195943-123391ffb6de

8
go.sum

@ -0,0 +1,8 @@
golang.org/x/crypto v0.0.0-20190308221718-c2843e01d9a2/go.mod h1:djNgcEr1/C05ACkg1iLfiJU5Ep61QUkGW8qpdssI0+w=
golang.org/x/crypto v0.0.0-20200728195943-123391ffb6de h1:ikNHVSjEfnvz6sxdSPCaPt572qowuyMDMJLLm3Db3ig=
golang.org/x/crypto v0.0.0-20200728195943-123391ffb6de/go.mod h1:LzIPMQfyMNhhGPhUkYOs5KpL4U8rLKemX1yGLhDgUto=
golang.org/x/net v0.0.0-20190404232315-eb5bcb51f2a3/go.mod h1:t9HGtf8HONx5eT2rtn7q6eTqICYqUVnKs3thJo3Qplg=
golang.org/x/sys v0.0.0-20190215142949-d0b11bdaac8a/go.mod h1:STP8DvDyc/dI5b8T5hshtkjS+E42TnysNCUPdjciGhY=
golang.org/x/sys v0.0.0-20190412213103-97732733099d h1:+R4KGOnez64A81RvjARKc4UT5/tI9ujCIVX+P5KiHuI=
golang.org/x/sys v0.0.0-20190412213103-97732733099d/go.mod h1:h1NjWce9XRLGQEsW7wpKNCjG9DtNlClVuFLEZdDNbEs=
golang.org/x/text v0.3.0/go.mod h1:NqM8EUOU14njkJ3fqMW+pc6Ldnwhi/IjpwHt7yyuwOQ=

237
ihash.go

@ -0,0 +1,237 @@
package main
import (
"bytes"
"crypto/md5"
"crypto/sha1"
"crypto/sha256"
"crypto/sha512"
"flag"
"fmt"
"golang.org/x/crypto/sha3"
"hash"
"io/ioutil"
"os"
"path/filepath"
"runtime"
"sort"
"strings"
)
var (
args []string
author bool
install string
)
var typeList = []string{
"md5sum",
"sha1sum",
"sha256sum",
"sha512sum",
"sha3sum224",
"sha3sum256",
"sha3sum384",
"sha3sum512",
}
func init() {
flag.BoolVar(&author, "author", false, "")
flag.StringVar(&install, "install", "", "")
flag.Parse()
args = flag.Args()
}
func main() {
if author {
AuthorInformation()
return
}
if "" != install {
InstallShortcut(install)
return
}
fileName := GetFileName()
hashIndex := InArray(fileName, typeList)
if -1 == hashIndex {
if 0 == len(args) {
return
}
hashType := args[0]
hashIndex = InArray(hashType, typeList)
if -1 == hashIndex {
return
}
args = args[1:]
}
if 0 == len(args) {
stdinBytes, _ := ioutil.ReadAll(os.Stdin)
fmt.Println(StrHash(typeList[hashIndex], bytes.TrimSpace(stdinBytes)))
return
}
hashFileList := GetFileList(args)
for _, hashFile := range hashFileList {
FileHash(typeList[hashIndex], hashFile)
}
}
func InArray(value interface{}, array interface{}) int {
switch array.(type) {
case []string:
for k, v := range array.([]string) {
if v == value.(string) {
return k
}
}
}
return -1
}
func StrHash(hashType string, hashData []byte) string {
var sum interface{}
switch hashType {
case "md5sum":
sum = md5.Sum(hashData)
case "sha1sum":
sum = sha1.Sum(hashData)
case "sha256sum":
sum = sha256.Sum256(hashData)
case "sha512sum":
sum = sha512.Sum512(hashData)
case "sha3sum224":
sum = sha3.Sum224(hashData)
case "sha3sum256":
sum = sha3.Sum256(hashData)
case "sha3sum384":
sum = sha3.Sum384(hashData)
case "sha3sum512":
sum = sha3.Sum512(hashData)
}
return fmt.Sprintf("%x", sum)
}
func FileHash(hashType string, hashFile string) {
msg := "progress:%.2f%% filename:%s\r"
success := "%x %s\n"
fileOpen, err := os.Open(hashFile)
if err != nil {
return
}
defer func() {
_ = fileOpen.Close()
}()
fileStat, err := fileOpen.Stat()
if err != nil || fileStat.IsDir() {
return
}
fileSize := fileStat.Size()
readSize := 0
readBytes := make([]byte, 8192)
var hashHandle interface{}
switch hashType {
case "md5sum":
hashHandle = md5.New()
case "sha1sum":
hashHandle = sha1.New()
case "sha256sum":
hashHandle = sha256.New()
case "sha512sum":
hashHandle = sha512.New()
case "sha3sum224":
hashHandle = sha3.New224()
case "sha3sum256":
hashHandle = sha3.New256()
case "sha3sum384":
hashHandle = sha3.New384()
case "sha3sum512":
hashHandle = sha3.New512()
}
printLength := 0
for {
n, err := fileOpen.Read(readBytes)
if err != nil {
break
}
readSize += n
hashHandle.(hash.Hash).Write(readBytes[:n])
if 0 == readSize%67108864 {
printMsg := fmt.Sprintf(msg, float64(readSize)/float64(fileSize)*100, fileStat.Name())
printMsgLength := len(printMsg)
if printLength > printMsgLength {
printMsg += strings.Repeat(" ", printLength-printMsgLength)
}
fmt.Print(printMsg)
_ = os.Stdout.Sync()
printLength = len(printMsg)
}
}
printMsg := fmt.Sprintf(success, hashHandle.(hash.Hash).Sum(nil), hashFile)
printMsgLength := len(printMsg)
if printLength > printMsgLength {
printMsg += strings.Repeat(" ", printLength-printMsgLength)
}
fmt.Print(printMsg)
_ = os.Stdout.Sync()
}
func GetFileName() string {
filePath, _ := os.Executable()
fileName := filepath.Base(filePath)
fileName = strings.TrimSuffix(fileName, filepath.Ext(fileName))
return fileName
}
func GetFileList(args []string) (fileList []string) {
var tempList []string
for _, v := range args {
globList, _ := filepath.Glob(v)
tempList = append(tempList, globList...)
}
sort.Strings(tempList)
for i := 0; i < len(tempList); i++ {
if i > 0 && tempList[i] == tempList[i-1] {
continue
}
fileList = append(fileList, tempList[i])
}
return
}
func InstallShortcut(dst string) {
execPath, err := os.Executable()
if err != nil {
return
}
filePath, err := filepath.Abs(dst)
if err != nil {
return
}
fileStat, err := os.Stat(filePath)
if err != nil || !fileStat.IsDir() {
return
}
osPathSeparator := string(os.PathSeparator)
if !strings.HasSuffix(filePath, osPathSeparator) {
filePath += osPathSeparator
}
for i := 0; i < len(typeList); i++ {
symlinkPath := filePath + typeList[i]
if "windows" == runtime.GOOS {
symlinkPath += ".exe"
}
err := os.Link(execPath, symlinkPath)
if err != nil {
fmt.Printf("为 %s\t<<===>>\t%s 创建链接错误\n", symlinkPath, execPath)
} else {
fmt.Printf("为 %s\t<<===>>\t%s 创建了硬链接\n", symlinkPath, execPath)
}
}
}
func AuthorInformation() {
fmt.Println("welcome to our website https://aite.xyz/")
fmt.Println("----------------------------------------")
fmt.Println("腾讯扣扣:88966001")
fmt.Println("电子邮箱:xiaoqidun@gmail.com")
fmt.Println("----------------------------------------")
}

3
vendor/golang.org/x/crypto/AUTHORS

@ -0,0 +1,3 @@
# This source code refers to The Go Authors for copyright purposes.
# The master list of authors is in the main Go distribution,
# visible at https://tip.golang.org/AUTHORS.

3
vendor/golang.org/x/crypto/CONTRIBUTORS

@ -0,0 +1,3 @@
# This source code was written by the Go contributors.
# The master list of contributors is in the main Go distribution,
# visible at https://tip.golang.org/CONTRIBUTORS.

27
vendor/golang.org/x/crypto/LICENSE

@ -0,0 +1,27 @@
Copyright (c) 2009 The Go Authors. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above
copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer
in the documentation and/or other materials provided with the
distribution.
* Neither the name of Google Inc. nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived from
this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

22
vendor/golang.org/x/crypto/PATENTS

@ -0,0 +1,22 @@
Additional IP Rights Grant (Patents)
"This implementation" means the copyrightable works distributed by
Google as part of the Go project.
Google hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive,
no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section)
patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import,
transfer and otherwise run, modify and propagate the contents of this
implementation of Go, where such license applies only to those patent
claims, both currently owned or controlled by Google and acquired in
the future, licensable by Google that are necessarily infringed by this
implementation of Go. This grant does not include claims that would be
infringed only as a consequence of further modification of this
implementation. If you or your agent or exclusive licensee institute or
order or agree to the institution of patent litigation against any
entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging
that this implementation of Go or any code incorporated within this
implementation of Go constitutes direct or contributory patent
infringement, or inducement of patent infringement, then any patent
rights granted to you under this License for this implementation of Go
shall terminate as of the date such litigation is filed.

66
vendor/golang.org/x/crypto/sha3/doc.go

@ -0,0 +1,66 @@
// Copyright 2014 The Go Authors. All rights reserved.
// Use of this source code is governed by a BSD-style
// license that can be found in the LICENSE file.
// Package sha3 implements the SHA-3 fixed-output-length hash functions and
// the SHAKE variable-output-length hash functions defined by FIPS-202.
//
// Both types of hash function use the "sponge" construction and the Keccak
// permutation. For a detailed specification see http://keccak.noekeon.org/
//
//
// Guidance
//
// If you aren't sure what function you need, use SHAKE256 with at least 64
// bytes of output. The SHAKE instances are faster than the SHA3 instances;
// the latter have to allocate memory to conform to the hash.Hash interface.
//
// If you need a secret-key MAC (message authentication code), prepend the
// secret key to the input, hash with SHAKE256 and read at least 32 bytes of
// output.
//
//
// Security strengths
//
// The SHA3-x (x equals 224, 256, 384, or 512) functions have a security
// strength against preimage attacks of x bits. Since they only produce "x"
// bits of output, their collision-resistance is only "x/2" bits.
//
// The SHAKE-256 and -128 functions have a generic security strength of 256 and
// 128 bits against all attacks, provided that at least 2x bits of their output
// is used. Requesting more than 64 or 32 bytes of output, respectively, does
// not increase the collision-resistance of the SHAKE functions.
//
//
// The sponge construction
//
// A sponge builds a pseudo-random function from a public pseudo-random
// permutation, by applying the permutation to a state of "rate + capacity"
// bytes, but hiding "capacity" of the bytes.
//
// A sponge starts out with a zero state. To hash an input using a sponge, up
// to "rate" bytes of the input are XORed into the sponge's state. The sponge
// is then "full" and the permutation is applied to "empty" it. This process is
// repeated until all the input has been "absorbed". The input is then padded.
// The digest is "squeezed" from the sponge in the same way, except that output
// is copied out instead of input being XORed in.
//
// A sponge is parameterized by its generic security strength, which is equal
// to half its capacity; capacity + rate is equal to the permutation's width.
// Since the KeccakF-1600 permutation is 1600 bits (200 bytes) wide, this means
// that the security strength of a sponge instance is equal to (1600 - bitrate) / 2.
//
//
// Recommendations
//
// The SHAKE functions are recommended for most new uses. They can produce
// output of arbitrary length. SHAKE256, with an output length of at least
// 64 bytes, provides 256-bit security against all attacks. The Keccak team
// recommends it for most applications upgrading from SHA2-512. (NIST chose a
// much stronger, but much slower, sponge instance for SHA3-512.)
//
// The SHA-3 functions are "drop-in" replacements for the SHA-2 functions.
// They produce output of the same length, with the same security strengths
// against all attacks. This means, in particular, that SHA3-256 only has
// 128-bit collision resistance, because its output length is 32 bytes.
package sha3 // import "golang.org/x/crypto/sha3"

97
vendor/golang.org/x/crypto/sha3/hashes.go

@ -0,0 +1,97 @@
// Copyright 2014 The Go Authors. All rights reserved.
// Use of this source code is governed by a BSD-style
// license that can be found in the LICENSE file.
package sha3
// This file provides functions for creating instances of the SHA-3
// and SHAKE hash functions, as well as utility functions for hashing
// bytes.
import (
"hash"
)
// New224 creates a new SHA3-224 hash.
// Its generic security strength is 224 bits against preimage attacks,
// and 112 bits against collision attacks.
func New224() hash.Hash {
if h := new224Asm(); h != nil {
return h
}
return &state{rate: 144, outputLen: 28, dsbyte: 0x06}
}
// New256 creates a new SHA3-256 hash.
// Its generic security strength is 256 bits against preimage attacks,
// and 128 bits against collision attacks.
func New256() hash.Hash {
if h := new256Asm(); h != nil {
return h
}
return &state{rate: 136, outputLen: 32, dsbyte: 0x06}
}
// New384 creates a new SHA3-384 hash.
// Its generic security strength is 384 bits against preimage attacks,
// and 192 bits against collision attacks.
func New384() hash.Hash {
if h := new384Asm(); h != nil {
return h
}
return &state{rate: 104, outputLen: 48, dsbyte: 0x06}
}
// New512 creates a new SHA3-512 hash.
// Its generic security strength is 512 bits against preimage attacks,
// and 256 bits against collision attacks.
func New512() hash.Hash {
if h := new512Asm(); h != nil {
return h
}
return &state{rate: 72, outputLen: 64, dsbyte: 0x06}
}
// NewLegacyKeccak256 creates a new Keccak-256 hash.
//
// Only use this function if you require compatibility with an existing cryptosystem
// that uses non-standard padding. All other users should use New256 instead.
func NewLegacyKeccak256() hash.Hash { return &state{rate: 136, outputLen: 32, dsbyte: 0x01} }
// NewLegacyKeccak512 creates a new Keccak-512 hash.
//
// Only use this function if you require compatibility with an existing cryptosystem
// that uses non-standard padding. All other users should use New512 instead.
func NewLegacyKeccak512() hash.Hash { return &state{rate: 72, outputLen: 64, dsbyte: 0x01} }
// Sum224 returns the SHA3-224 digest of the data.
func Sum224(data []byte) (digest [28]byte) {
h := New224()
h.Write(data)
h.Sum(digest[:0])
return
}
// Sum256 returns the SHA3-256 digest of the data.
func Sum256(data []byte) (digest [32]byte) {
h := New256()
h.Write(data)
h.Sum(digest[:0])
return
}
// Sum384 returns the SHA3-384 digest of the data.
func Sum384(data []byte) (digest [48]byte) {
h := New384()
h.Write(data)
h.Sum(digest[:0])
return
}
// Sum512 returns the SHA3-512 digest of the data.
func Sum512(data []byte) (digest [64]byte) {
h := New512()
h.Write(data)
h.Sum(digest[:0])
return
}

27
vendor/golang.org/x/crypto/sha3/hashes_generic.go

@ -0,0 +1,27 @@
// Copyright 2017 The Go Authors. All rights reserved.
// Use of this source code is governed by a BSD-style
// license that can be found in the LICENSE file.
// +build gccgo appengine !s390x
package sha3
import (
"hash"
)
// new224Asm returns an assembly implementation of SHA3-224 if available,
// otherwise it returns nil.
func new224Asm() hash.Hash { return nil }
// new256Asm returns an assembly implementation of SHA3-256 if available,
// otherwise it returns nil.
func new256Asm() hash.Hash { return nil }
// new384Asm returns an assembly implementation of SHA3-384 if available,
// otherwise it returns nil.
func new384Asm() hash.Hash { return nil }
// new512Asm returns an assembly implementation of SHA3-512 if available,
// otherwise it returns nil.
func new512Asm() hash.Hash { return nil }

412
vendor/golang.org/x/crypto/sha3/keccakf.go

@ -0,0 +1,412 @@
// Copyright 2014 The Go Authors. All rights reserved.
// Use of this source code is governed by a BSD-style
// license that can be found in the LICENSE file.
// +build !amd64 appengine gccgo
package sha3
// rc stores the round constants for use in the ι step.
var rc = [24]uint64{
0x0000000000000001,
0x0000000000008082,
0x800000000000808A,
0x8000000080008000,
0x000000000000808B,
0x0000000080000001,
0x8000000080008081,
0x8000000000008009,
0x000000000000008A,
0x0000000000000088,
0x0000000080008009,
0x000000008000000A,
0x000000008000808B,
0x800000000000008B,
0x8000000000008089,
0x8000000000008003,
0x8000000000008002,
0x8000000000000080,
0x000000000000800A,
0x800000008000000A,
0x8000000080008081,
0x8000000000008080,
0x0000000080000001,
0x8000000080008008,
}
// keccakF1600 applies the Keccak permutation to a 1600b-wide
// state represented as a slice of 25 uint64s.
func keccakF1600(a *[25]uint64) {
// Implementation translated from Keccak-inplace.c
// in the keccak reference code.
var t, bc0, bc1, bc2, bc3, bc4, d0, d1, d2, d3, d4 uint64
for i := 0; i < 24; i += 4 {
// Combines the 5 steps in each round into 2 steps.
// Unrolls 4 rounds per loop and spreads some steps across rounds.
// Round 1
bc0 = a[0] ^ a[5] ^ a[10] ^ a[15] ^ a[20]
bc1 = a[1] ^ a[6] ^ a[11] ^ a[16] ^ a[21]
bc2 = a[2] ^ a[7] ^ a[12] ^ a[17] ^ a[22]
bc3 = a[3] ^ a[8] ^ a[13] ^ a[18] ^ a[23]
bc4 = a[4] ^ a[9] ^ a[14] ^ a[19] ^ a[24]
d0 = bc4 ^ (bc1<<1 | bc1>>63)
d1 = bc0 ^ (bc2<<1 | bc2>>63)
d2 = bc1 ^ (bc3<<1 | bc3>>63)
d3 = bc2 ^ (bc4<<1 | bc4>>63)
d4 = bc3 ^ (bc0<<1 | bc0>>63)
bc0 = a[0] ^ d0
t = a[6] ^ d1
bc1 = t<<44 | t>>(64-44)
t = a[12] ^ d2
bc2 = t<<43 | t>>(64-43)
t = a[18] ^ d3
bc3 = t<<21 | t>>(64-21)
t = a[24] ^ d4
bc4 = t<<14 | t>>(64-14)
a[0] = bc0 ^ (bc2 &^ bc1) ^ rc[i]
a[6] = bc1 ^ (bc3 &^ bc2)
a[12] = bc2 ^ (bc4 &^ bc3)
a[18] = bc3 ^ (bc0 &^ bc4)
a[24] = bc4 ^ (bc1 &^ bc0)
t = a[10] ^ d0
bc2 = t<<3 | t>>(64-3)
t = a[16] ^ d1
bc3 = t<<45 | t>>(64-45)
t = a[22] ^ d2
bc4 = t<<61 | t>>(64-61)
t = a[3] ^ d3
bc0 = t<<28 | t>>(64-28)
t = a[9] ^ d4
bc1 = t<<20 | t>>(64-20)
a[10] = bc0 ^ (bc2 &^ bc1)
a[16] = bc1 ^ (bc3 &^ bc2)
a[22] = bc2 ^ (bc4 &^ bc3)
a[3] = bc3 ^ (bc0 &^ bc4)
a[9] = bc4 ^ (bc1 &^ bc0)
t = a[20] ^ d0
bc4 = t<<18 | t>>(64-18)
t = a[1] ^ d1
bc0 = t<<1 | t>>(64-1)
t = a[7] ^ d2
bc1 = t<<6 | t>>(64-6)
t = a[13] ^ d3
bc2 = t<<25 | t>>(64-25)
t = a[19] ^ d4
bc3 = t<<8 | t>>(64-8)
a[20] = bc0 ^ (bc2 &^ bc1)
a[1] = bc1 ^ (bc3 &^ bc2)
a[7] = bc2 ^ (bc4 &^ bc3)
a[13] = bc3 ^ (bc0 &^ bc4)
a[19] = bc4 ^ (bc1 &^ bc0)
t = a[5] ^ d0
bc1 = t<<36 | t>>(64-36)
t = a[11] ^ d1
bc2 = t<<10 | t>>(64-10)
t = a[17] ^ d2
bc3 = t<<15 | t>>(64-15)
t = a[23] ^ d3
bc4 = t<<56 | t>>(64-56)
t = a[4] ^ d4
bc0 = t<<27 | t>>(64-27)
a[5] = bc0 ^ (bc2 &^ bc1)
a[11] = bc1 ^ (bc3 &^ bc2)
a[17] = bc2 ^ (bc4 &^ bc3)
a[23] = bc3 ^ (bc0 &^ bc4)
a[4] = bc4 ^ (bc1 &^ bc0)
t = a[15] ^ d0
bc3 = t<<41 | t>>(64-41)
t = a[21] ^ d1
bc4 = t<<2 | t>>(64-2)
t = a[2] ^ d2
bc0 = t<<62 | t>>(64-62)
t = a[8] ^ d3
bc1 = t<<55 | t>>(64-55)
t = a[14] ^ d4
bc2 = t<<39 | t>>(64-39)
a[15] = bc0 ^ (bc2 &^ bc1)
a[21] = bc1 ^ (bc3 &^ bc2)
a[2] = bc2 ^ (bc4 &^ bc3)
a[8] = bc3 ^ (bc0 &^ bc4)
a[14] = bc4 ^ (bc1 &^ bc0)
// Round 2
bc0 = a[0] ^ a[5] ^ a[10] ^ a[15] ^ a[20]
bc1 = a[1] ^ a[6] ^ a[11] ^ a[16] ^ a[21]
bc2 = a[2] ^ a[7] ^ a[12] ^ a[17] ^ a[22]
bc3 = a[3] ^ a[8] ^ a[13] ^ a[18] ^ a[23]
bc4 = a[4] ^ a[9] ^ a[14] ^ a[19] ^ a[24]
d0 = bc4 ^ (bc1<<1 | bc1>>63)
d1 = bc0 ^ (bc2<<1 | bc2>>63)
d2 = bc1 ^ (bc3<<1 | bc3>>63)
d3 = bc2 ^ (bc4<<1 | bc4>>63)
d4 = bc3 ^ (bc0<<1 | bc0>>63)
bc0 = a[0] ^ d0
t = a[16] ^ d1
bc1 = t<<44 | t>>(64-44)
t = a[7] ^ d2
bc2 = t<<43 | t>>(64-43)
t = a[23] ^ d3
bc3 = t<<21 | t>>(64-21)
t = a[14] ^ d4
bc4 = t<<14 | t>>(64-14)
a[0] = bc0 ^ (bc2 &^ bc1) ^ rc[i+1]
a[16] = bc1 ^ (bc3 &^ bc2)
a[7] = bc2 ^ (bc4 &^ bc3)
a[23] = bc3 ^ (bc0 &^ bc4)
a[14] = bc4 ^ (bc1 &^ bc0)
t = a[20] ^ d0
bc2 = t<<3 | t>>(64-3)
t = a[11] ^ d1
bc3 = t<<45 | t>>(64-45)
t = a[2] ^ d2
bc4 = t<<61 | t>>(64-61)
t = a[18] ^ d3
bc0 = t<<28 | t>>(64-28)
t = a[9] ^ d4
bc1 = t<<20 | t>>(64-20)
a[20] = bc0 ^ (bc2 &^ bc1)
a[11] = bc1 ^ (bc3 &^ bc2)
a[2] = bc2 ^ (bc4 &^ bc3)
a[18] = bc3 ^ (bc0 &^ bc4)
a[9] = bc4 ^ (bc1 &^ bc0)
t = a[15] ^ d0
bc4 = t<<18 | t>>(64-18)
t = a[6] ^ d1
bc0 = t<<1 | t>>(64-1)
t = a[22] ^ d2
bc1 = t<<6 | t>>(64-6)
t = a[13] ^ d3
bc2 = t<<25 | t>>(64-25)
t = a[4] ^ d4
bc3 = t<<8 | t>>(64-8)
a[15] = bc0 ^ (bc2 &^ bc1)
a[6] = bc1 ^ (bc3 &^ bc2)
a[22] = bc2 ^ (bc4 &^ bc3)
a[13] = bc3 ^ (bc0 &^ bc4)
a[4] = bc4 ^ (bc1 &^ bc0)
t = a[10] ^ d0
bc1 = t<<36 | t>>(64-36)
t = a[1] ^ d1
bc2 = t<<10 | t>>(64-10)
t = a[17] ^ d2
bc3 = t<<15 | t>>(64-15)
t = a[8] ^ d3
bc4 = t<<56 | t>>(64-56)
t = a[24] ^ d4
bc0 = t<<27 | t>>(64-27)
a[10] = bc0 ^ (bc2 &^ bc1)
a[1] = bc1 ^ (bc3 &^ bc2)
a[17] = bc2 ^ (bc4 &^ bc3)
a[8] = bc3 ^ (bc0 &^ bc4)
a[24] = bc4 ^ (bc1 &^ bc0)
t = a[5] ^ d0
bc3 = t<<41 | t>>(64-41)
t = a[21] ^ d1
bc4 = t<<2 | t>>(64-2)
t = a[12] ^ d2
bc0 = t<<62 | t>>(64-62)
t = a[3] ^ d3
bc1 = t<<55 | t>>(64-55)
t = a[19] ^ d4
bc2 = t<<39 | t>>(64-39)
a[5] = bc0 ^ (bc2 &^ bc1)
a[21] = bc1 ^ (bc3 &^ bc2)
a[12] = bc2 ^ (bc4 &^ bc3)
a[3] = bc3 ^ (bc0 &^ bc4)
a[19] = bc4 ^ (bc1 &^ bc0)
// Round 3
bc0 = a[0] ^ a[5] ^ a[10] ^ a[15] ^ a[20]
bc1 = a[1] ^ a[6] ^ a[11] ^ a[16] ^ a[21]
bc2 = a[2] ^ a[7] ^ a[12] ^ a[17] ^ a[22]
bc3 = a[3] ^ a[8] ^ a[13] ^ a[18] ^ a[23]
bc4 = a[4] ^ a[9] ^ a[14] ^ a[19] ^ a[24]
d0 = bc4 ^ (bc1<<1 | bc1>>63)
d1 = bc0 ^ (bc2<<1 | bc2>>63)
d2 = bc1 ^ (bc3<<1 | bc3>>63)
d3 = bc2 ^ (bc4<<1 | bc4>>63)
d4 = bc3 ^ (bc0<<1 | bc0>>63)
bc0 = a[0] ^ d0
t = a[11] ^ d1
bc1 = t<<44 | t>>(64-44)
t = a[22] ^ d2
bc2 = t<<43 | t>>(64-43)
t = a[8] ^ d3
bc3 = t<<21 | t>>(64-21)
t = a[19] ^ d4
bc4 = t<<14 | t>>(64-14)
a[0] = bc0 ^ (bc2 &^ bc1) ^ rc[i+2]
a[11] = bc1 ^ (bc3 &^ bc2)
a[22] = bc2 ^ (bc4 &^ bc3)
a[8] = bc3 ^ (bc0 &^ bc4)
a[19] = bc4 ^ (bc1 &^ bc0)
t = a[15] ^ d0
bc2 = t<<3 | t>>(64-3)
t = a[1] ^ d1
bc3 = t<<45 | t>>(64-45)
t = a[12] ^ d2
bc4 = t<<61 | t>>(64-61)
t = a[23] ^ d3
bc0 = t<<28 | t>>(64-28)
t = a[9] ^ d4
bc1 = t<<20 | t>>(64-20)
a[15] = bc0 ^ (bc2 &^ bc1)
a[1] = bc1 ^ (bc3 &^ bc2)
a[12] = bc2 ^ (bc4 &^ bc3)
a[23] = bc3 ^ (bc0 &^ bc4)
a[9] = bc4 ^ (bc1 &^ bc0)
t = a[5] ^ d0
bc4 = t<<18 | t>>(64-18)
t = a[16] ^ d1
bc0 = t<<1 | t>>(64-1)
t = a[2] ^ d2
bc1 = t<<6 | t>>(64-6)
t = a[13] ^ d3
bc2 = t<<25 | t>>(64-25)
t = a[24] ^ d4
bc3 = t<<8 | t>>(64-8)
a[5] = bc0 ^ (bc2 &^ bc1)
a[16] = bc1 ^ (bc3 &^ bc2)
a[2] = bc2 ^ (bc4 &^ bc3)
a[13] = bc3 ^ (bc0 &^ bc4)
a[24] = bc4 ^ (bc1 &^ bc0)
t = a[20] ^ d0
bc1 = t<<36 | t>>(64-36)
t = a[6] ^ d1
bc2 = t<<10 | t>>(64-10)
t = a[17] ^ d2
bc3 = t<<15 | t>>(64-15)
t = a[3] ^ d3
bc4 = t<<56 | t>>(64-56)
t = a[14] ^ d4
bc0 = t<<27 | t>>(64-27)
a[20] = bc0 ^ (bc2 &^ bc1)
a[6] = bc1 ^ (bc3 &^ bc2)
a[17] = bc2 ^ (bc4 &^ bc3)
a[3] = bc3 ^ (bc0 &^ bc4)
a[14] = bc4 ^ (bc1 &^ bc0)
t = a[10] ^ d0
bc3 = t<<41 | t>>(64-41)
t = a[21] ^ d1
bc4 = t<<2 | t>>(64-2)
t = a[7] ^ d2
bc0 = t<<62 | t>>(64-62)
t = a[18] ^ d3
bc1 = t<<55 | t>>(64-55)
t = a[4] ^ d4
bc2 = t<<39 | t>>(64-39)
a[10] = bc0 ^ (bc2 &^ bc1)
a[21] = bc1 ^ (bc3 &^ bc2)
a[7] = bc2 ^ (bc4 &^ bc3)
a[18] = bc3 ^ (bc0 &^ bc4)
a[4] = bc4 ^ (bc1 &^ bc0)
// Round 4
bc0 = a[0] ^ a[5] ^ a[10] ^ a[15] ^ a[20]
bc1 = a[1] ^ a[6] ^ a[11] ^ a[16] ^ a[21]
bc2 = a[2] ^ a[7] ^ a[12] ^ a[17] ^ a[22]
bc3 = a[3] ^ a[8] ^ a[13] ^ a[18] ^ a[23]
bc4 = a[4] ^ a[9] ^ a[14] ^ a[19] ^ a[24]
d0 = bc4 ^ (bc1<<1 | bc1>>63)
d1 = bc0 ^ (bc2<<1 | bc2>>63)
d2 = bc1 ^ (bc3<<1 | bc3>>63)
d3 = bc2 ^ (bc4<<1 | bc4>>63)
d4 = bc3 ^ (bc0<<1 | bc0>>63)
bc0 = a[0] ^ d0
t = a[1] ^ d1
bc1 = t<<44 | t>>(64-44)
t = a[2] ^ d2
bc2 = t<<43 | t>>(64-43)
t = a[3] ^ d3
bc3 = t<<21 | t>>(64-21)
t = a[4] ^ d4
bc4 = t<<14 | t>>(64-14)
a[0] = bc0 ^ (bc2 &^ bc1) ^ rc[i+3]
a[1] = bc1 ^ (bc3 &^ bc2)
a[2] = bc2 ^ (bc4 &^ bc3)
a[3] = bc3 ^ (bc0 &^ bc4)
a[4] = bc4 ^ (bc1 &^ bc0)
t = a[5] ^ d0
bc2 = t<<3 | t>>(64-3)
t = a[6] ^ d1
bc3 = t<<45 | t>>(64-45)
t = a[7] ^ d2
bc4 = t<<61 | t>>(64-61)
t = a[8] ^ d3
bc0 = t<<28 | t>>(64-28)
t = a[9] ^ d4
bc1 = t<<20 | t>>(64-20)
a[5] = bc0 ^ (bc2 &^ bc1)
a[6] = bc1 ^ (bc3 &^ bc2)
a[7] = bc2 ^ (bc4 &^ bc3)
a[8] = bc3 ^ (bc0 &^ bc4)
a[9] = bc4 ^ (bc1 &^ bc0)
t = a[10] ^ d0
bc4 = t<<18 | t>>(64-18)
t = a[11] ^ d1
bc0 = t<<1 | t>>(64-1)
t = a[12] ^ d2
bc1 = t<<6 | t>>(64-6)
t = a[13] ^ d3
bc2 = t<<25 | t>>(64-25)
t = a[14] ^ d4
bc3 = t<<8 | t>>(64-8)
a[10] = bc0 ^ (bc2 &^ bc1)
a[11] = bc1 ^ (bc3 &^ bc2)
a[12] = bc2 ^ (bc4 &^ bc3)
a[13] = bc3 ^ (bc0 &^ bc4)
a[14] = bc4 ^ (bc1 &^ bc0)
t = a[15] ^ d0
bc1 = t<<36 | t>>(64-36)
t = a[16] ^ d1
bc2 = t<<10 | t>>(64-10)
t = a[17] ^ d2
bc3 = t<<15 | t>>(64-15)
t = a[18] ^ d3
bc4 = t<<56 | t>>(64-56)
t = a[19] ^ d4
bc0 = t<<27 | t>>(64-27)
a[15] = bc0 ^ (bc2 &^ bc1)
a[16] = bc1 ^ (bc3 &^ bc2)
a[17] = bc2 ^ (bc4 &^ bc3)
a[18] = bc3 ^ (bc0 &^ bc4)
a[19] = bc4 ^ (bc1 &^ bc0)
t = a[20] ^ d0
bc3 = t<<41 | t>>(64-41)
t = a[21] ^ d1
bc4 = t<<2 | t>>(64-2)
t = a[22] ^ d2
bc0 = t<<62 | t>>(64-62)
t = a[23] ^ d3
bc1 = t<<55 | t>>(64-55)
t = a[24] ^ d4
bc2 = t<<39 | t>>(64-39)
a[20] = bc0 ^ (bc2 &^ bc1)
a[21] = bc1 ^ (bc3 &^ bc2)
a[22] = bc2 ^ (bc4 &^ bc3)
a[23] = bc3 ^ (bc0 &^ bc4)
a[24] = bc4 ^ (bc1 &^ bc0)
}
}

13
vendor/golang.org/x/crypto/sha3/keccakf_amd64.go

@ -0,0 +1,13 @@
// Copyright 2015 The Go Authors. All rights reserved.
// Use of this source code is governed by a BSD-style
// license that can be found in the LICENSE file.
// +build amd64,!appengine,!gccgo
package sha3
// This function is implemented in keccakf_amd64.s.
//go:noescape
func keccakF1600(a *[25]uint64)

390
vendor/golang.org/x/crypto/sha3/keccakf_amd64.s

@ -0,0 +1,390 @@
// Copyright 2015 The Go Authors. All rights reserved.
// Use of this source code is governed by a BSD-style
// license that can be found in the LICENSE file.
// +build amd64,!appengine,!gccgo
// This code was translated into a form compatible with 6a from the public
// domain sources at https://github.com/gvanas/KeccakCodePackage
// Offsets in state
#define _ba (0*8)
#define _be (1*8)
#define _bi (2*8)
#define _bo (3*8)
#define _bu (4*8)
#define _ga (5*8)
#define _ge (6*8)
#define _gi (7*8)
#define _go (8*8)
#define _gu (9*8)
#define _ka (10*8)
#define _ke (11*8)
#define _ki (12*8)
#define _ko (13*8)
#define _ku (14*8)
#define _ma (15*8)
#define _me (16*8)
#define _mi (17*8)
#define _mo (18*8)
#define _mu (19*8)
#define _sa (20*8)
#define _se (21*8)
#define _si (22*8)
#define _so (23*8)
#define _su (24*8)
// Temporary registers
#define rT1 AX
// Round vars
#define rpState DI
#define rpStack SP
#define rDa BX
#define rDe CX
#define rDi DX
#define rDo R8
#define rDu R9
#define rBa R10
#define rBe R11
#define rBi R12
#define rBo R13
#define rBu R14
#define rCa SI
#define rCe BP
#define rCi rBi
#define rCo rBo
#define rCu R15
#define MOVQ_RBI_RCE MOVQ rBi, rCe
#define XORQ_RT1_RCA XORQ rT1, rCa
#define XORQ_RT1_RCE XORQ rT1, rCe
#define XORQ_RBA_RCU XORQ rBa, rCu
#define XORQ_RBE_RCU XORQ rBe, rCu
#define XORQ_RDU_RCU XORQ rDu, rCu
#define XORQ_RDA_RCA XORQ rDa, rCa
#define XORQ_RDE_RCE XORQ rDe, rCe
#define mKeccakRound(iState, oState, rc, B_RBI_RCE, G_RT1_RCA, G_RT1_RCE, G_RBA_RCU, K_RT1_RCA, K_RT1_RCE, K_RBA_RCU, M_RT1_RCA, M_RT1_RCE, M_RBE_RCU, S_RDU_RCU, S_RDA_RCA, S_RDE_RCE) \
/* Prepare round */ \
MOVQ rCe, rDa; \
ROLQ $1, rDa; \
\
MOVQ _bi(iState), rCi; \
XORQ _gi(iState), rDi; \
XORQ rCu, rDa; \
XORQ _ki(iState), rCi; \
XORQ _mi(iState), rDi; \
XORQ rDi, rCi; \
\
MOVQ rCi, rDe; \
ROLQ $1, rDe; \
\
MOVQ _bo(iState), rCo; \
XORQ _go(iState), rDo; \
XORQ rCa, rDe; \
XORQ _ko(iState), rCo; \
XORQ _mo(iState), rDo; \
XORQ rDo, rCo; \
\
MOVQ rCo, rDi; \
ROLQ $1, rDi; \
\
MOVQ rCu, rDo; \
XORQ rCe, rDi; \
ROLQ $1, rDo; \
\
MOVQ rCa, rDu; \
XORQ rCi, rDo; \
ROLQ $1, rDu; \
\
/* Result b */ \
MOVQ _ba(iState), rBa; \
MOVQ _ge(iState), rBe; \
XORQ rCo, rDu; \
MOVQ _ki(iState), rBi; \
MOVQ _mo(iState), rBo; \
MOVQ _su(iState), rBu; \
XORQ rDe, rBe; \
ROLQ $44, rBe; \
XORQ rDi, rBi; \
XORQ rDa, rBa; \
ROLQ $43, rBi; \
\
MOVQ rBe, rCa; \
MOVQ rc, rT1; \
ORQ rBi, rCa; \
XORQ rBa, rT1; \
XORQ rT1, rCa; \
MOVQ rCa, _ba(oState); \
\
XORQ rDu, rBu; \
ROLQ $14, rBu; \
MOVQ rBa, rCu; \
ANDQ rBe, rCu; \
XORQ rBu, rCu; \
MOVQ rCu, _bu(oState); \
\
XORQ rDo, rBo; \
ROLQ $21, rBo; \
MOVQ rBo, rT1; \
ANDQ rBu, rT1; \
XORQ rBi, rT1; \
MOVQ rT1, _bi(oState); \
\
NOTQ rBi; \
ORQ rBa, rBu; \
ORQ rBo, rBi; \
XORQ rBo, rBu; \
XORQ rBe, rBi; \
MOVQ rBu, _bo(oState); \
MOVQ rBi, _be(oState); \
B_RBI_RCE; \
\
/* Result g */ \
MOVQ _gu(iState), rBe; \
XORQ rDu, rBe; \
MOVQ _ka(iState), rBi; \
ROLQ $20, rBe; \
XORQ rDa, rBi; \
ROLQ $3, rBi; \
MOVQ _bo(iState), rBa; \
MOVQ rBe, rT1; \
ORQ rBi, rT1; \
XORQ rDo, rBa; \
MOVQ _me(iState), rBo; \
MOVQ _si(iState), rBu; \
ROLQ $28, rBa; \
XORQ rBa, rT1; \
MOVQ rT1, _ga(oState); \
G_RT1_RCA; \
\
XORQ rDe, rBo; \
ROLQ $45, rBo; \
MOVQ rBi, rT1; \
ANDQ rBo, rT1; \
XORQ rBe, rT1; \
MOVQ rT1, _ge(oState); \
G_RT1_RCE; \
\
XORQ rDi, rBu; \
ROLQ $61, rBu; \
MOVQ rBu, rT1; \
ORQ rBa, rT1; \
XORQ rBo, rT1; \
MOVQ rT1, _go(oState); \
\
ANDQ rBe, rBa; \
XORQ rBu, rBa; \
MOVQ rBa, _gu(oState); \
NOTQ rBu; \
G_RBA_RCU; \
\
ORQ rBu, rBo; \
XORQ rBi, rBo; \
MOVQ rBo, _gi(oState); \
\
/* Result k */ \
MOVQ _be(iState), rBa; \
MOVQ _gi(iState), rBe; \
MOVQ _ko(iState), rBi; \
MOVQ _mu(iState), rBo; \
MOVQ _sa(iState), rBu; \
XORQ rDi, rBe; \
ROLQ $6, rBe; \
XORQ rDo, rBi; \
ROLQ $25, rBi; \
MOVQ rBe, rT1; \
ORQ rBi, rT1; \
XORQ rDe, rBa; \
ROLQ $1, rBa; \
XORQ rBa, rT1; \
MOVQ rT1, _ka(oState); \
K_RT1_RCA; \
\
XORQ rDu, rBo; \
ROLQ $8, rBo; \
MOVQ rBi, rT1; \
ANDQ rBo, rT1; \
XORQ rBe, rT1; \
MOVQ rT1, _ke(oState); \
K_RT1_RCE; \
\
XORQ rDa, rBu; \
ROLQ $18, rBu; \
NOTQ rBo; \
MOVQ rBo, rT1; \
ANDQ rBu, rT1; \
XORQ rBi, rT1; \
MOVQ rT1, _ki(oState); \
\
MOVQ rBu, rT1; \
ORQ rBa, rT1; \
XORQ rBo, rT1; \
MOVQ rT1, _ko(oState); \
\
ANDQ rBe, rBa; \
XORQ rBu, rBa; \
MOVQ rBa, _ku(oState); \
K_RBA_RCU; \
\
/* Result m */ \
MOVQ _ga(iState), rBe; \
XORQ rDa, rBe; \
MOVQ _ke(iState), rBi; \
ROLQ $36, rBe; \
XORQ rDe, rBi; \
MOVQ _bu(iState), rBa; \
ROLQ $10, rBi; \
MOVQ rBe, rT1; \
MOVQ _mi(iState), rBo; \
ANDQ rBi, rT1; \
XORQ rDu, rBa; \
MOVQ _so(iState), rBu; \
ROLQ $27, rBa; \
XORQ rBa, rT1; \
MOVQ rT1, _ma(oState); \
M_RT1_RCA; \
\
XORQ rDi, rBo; \
ROLQ $15, rBo; \
MOVQ rBi, rT1; \
ORQ rBo, rT1; \
XORQ rBe, rT1; \
MOVQ rT1, _me(oState); \
M_RT1_RCE; \
\
XORQ rDo, rBu; \
ROLQ $56, rBu; \
NOTQ rBo; \
MOVQ rBo, rT1; \
ORQ rBu, rT1; \
XORQ rBi, rT1; \
MOVQ rT1, _mi(oState); \
\
ORQ rBa, rBe; \
XORQ rBu, rBe; \
MOVQ rBe, _mu(oState); \
\
ANDQ rBa, rBu; \
XORQ rBo, rBu; \
MOVQ rBu, _mo(oState); \
M_RBE_RCU; \
\
/* Result s */ \
MOVQ _bi(iState), rBa; \
MOVQ _go(iState), rBe; \
MOVQ _ku(iState), rBi; \
XORQ rDi, rBa; \
MOVQ _ma(iState), rBo; \
ROLQ $62, rBa; \
XORQ rDo, rBe; \
MOVQ _se(iState), rBu; \
ROLQ $55, rBe; \
\
XORQ rDu, rBi; \
MOVQ rBa, rDu; \
XORQ rDe, rBu; \
ROLQ $2, rBu; \
ANDQ rBe, rDu; \
XORQ rBu, rDu; \
MOVQ rDu, _su(oState); \
\
ROLQ $39, rBi; \
S_RDU_RCU; \
NOTQ rBe; \
XORQ rDa, rBo; \
MOVQ rBe, rDa; \
ANDQ rBi, rDa; \
XORQ rBa, rDa; \
MOVQ rDa, _sa(oState); \
S_RDA_RCA; \
\
ROLQ $41, rBo; \
MOVQ rBi, rDe; \
ORQ rBo, rDe; \
XORQ rBe, rDe; \
MOVQ rDe, _se(oState); \
S_RDE_RCE; \
\
MOVQ rBo, rDi; \
MOVQ rBu, rDo; \
ANDQ rBu, rDi; \
ORQ rBa, rDo; \
XORQ rBi, rDi; \
XORQ rBo, rDo; \
MOVQ rDi, _si(oState); \
MOVQ rDo, _so(oState) \
// func keccakF1600(state *[25]uint64)
TEXT ·keccakF1600(SB), 0, $200-8
MOVQ state+0(FP), rpState
// Convert the user state into an internal state
NOTQ _be(rpState)
NOTQ _bi(rpState)
NOTQ _go(rpState)
NOTQ _ki(rpState)
NOTQ _mi(rpState)
NOTQ _sa(rpState)
// Execute the KeccakF permutation
MOVQ _ba(rpState), rCa
MOVQ _be(rpState), rCe
MOVQ _bu(rpState), rCu
XORQ _ga(rpState), rCa
XORQ _ge(rpState), rCe
XORQ _gu(rpState), rCu
XORQ _ka(rpState), rCa
XORQ _ke(rpState), rCe
XORQ _ku(rpState), rCu
XORQ _ma(rpState), rCa
XORQ _me(rpState), rCe
XORQ _mu(rpState), rCu
XORQ _sa(rpState), rCa
XORQ _se(rpState), rCe
MOVQ _si(rpState), rDi
MOVQ _so(rpState), rDo
XORQ _su(rpState), rCu
mKeccakRound(rpState, rpStack, $0x0000000000000001, MOVQ_RBI_RCE, XORQ_RT1_RCA, XORQ_RT1_RCE, XORQ_RBA_RCU, XORQ_RT1_RCA, XORQ_RT1_RCE, XORQ_RBA_RCU, XORQ_RT1_RCA, XORQ_RT1_RCE, XORQ_RBE_RCU, XORQ_RDU_RCU, XORQ_RDA_RCA, XORQ_RDE_RCE)
mKeccakRound(rpStack, rpState, $0x0000000000008082, MOVQ_RBI_RCE, XORQ_RT1_RCA, XORQ_RT1_RCE, XORQ_RBA_RCU, XORQ_RT1_RCA, XORQ_RT1_RCE, XORQ_RBA_RCU, XORQ_RT1_RCA, XORQ_RT1_RCE, XORQ_RBE_RCU, XORQ_RDU_RCU, XORQ_RDA_RCA, XORQ_RDE_RCE)
mKeccakRound(rpState, rpStack, $0x800000000000808a, MOVQ_RBI_RCE, XORQ_RT1_RCA, XORQ_RT1_RCE, XORQ_RBA_RCU, XORQ_RT1_RCA, XORQ_RT1_RCE, XORQ_RBA_RCU, XORQ_RT1_RCA, XORQ_RT1_RCE, XORQ_RBE_RCU, XORQ_RDU_RCU, XORQ_RDA_RCA, XORQ_RDE_RCE)
mKeccakRound(rpStack, rpState, $0x8000000080008000, MOVQ_RBI_RCE, XORQ_RT1_RCA, XORQ_RT1_RCE, XORQ_RBA_RCU, XORQ_RT1_RCA, XORQ_RT1_RCE, XORQ_RBA_RCU, XORQ_RT1_RCA, XORQ_RT1_RCE, XORQ_RBE_RCU, XORQ_RDU_RCU, XORQ_RDA_RCA, XORQ_RDE_RCE)
mKeccakRound(rpState, rpStack, $0x000000000000808b, MOVQ_RBI_RCE, XORQ_RT1_RCA, XORQ_RT1_RCE, XORQ_RBA_RCU, XORQ_RT1_RCA, XORQ_RT1_RCE, XORQ_RBA_RCU, XORQ_RT1_RCA, XORQ_RT1_RCE, XORQ_RBE_RCU, XORQ_RDU_RCU, XORQ_RDA_RCA, XORQ_RDE_RCE)
mKeccakRound(rpStack, rpState, $0x0000000080000001, MOVQ_RBI_RCE, XORQ_RT1_RCA, XORQ_RT1_RCE, XORQ_RBA_RCU, XORQ_RT1_RCA, XORQ_RT1_RCE, XORQ_RBA_RCU, XORQ_RT1_RCA, XORQ_RT1_RCE, XORQ_RBE_RCU, XORQ_RDU_RCU, XORQ_RDA_RCA, XORQ_RDE_RCE)
mKeccakRound(rpState, rpStack, $0x8000000080008081, MOVQ_RBI_RCE, XORQ_RT1_RCA, XORQ_RT1_RCE, XORQ_RBA_RCU, XORQ_RT1_RCA, XORQ_RT1_RCE, XORQ_RBA_RCU, XORQ_RT1_RCA, XORQ_RT1_RCE, XORQ_RBE_RCU, XORQ_RDU_RCU, XORQ_RDA_RCA, XORQ_RDE_RCE)
mKeccakRound(rpStack, rpState, $0x8000000000008009, MOVQ_RBI_RCE, XORQ_RT1_RCA, XORQ_RT1_RCE, XORQ_RBA_RCU, XORQ_RT1_RCA, XORQ_RT1_RCE, XORQ_RBA_RCU, XORQ_RT1_RCA, XORQ_RT1_RCE, XORQ_RBE_RCU, XORQ_RDU_RCU, XORQ_RDA_RCA, XORQ_RDE_RCE)
mKeccakRound(rpState, rpStack, $0x000000000000008a, MOVQ_RBI_RCE, XORQ_RT1_RCA, XORQ_RT1_RCE, XORQ_RBA_RCU, XORQ_RT1_RCA, XORQ_RT1_RCE, XORQ_RBA_RCU, XORQ_RT1_RCA, XORQ_RT1_RCE, XORQ_RBE_RCU, XORQ_RDU_RCU, XORQ_RDA_RCA, XORQ_RDE_RCE)
mKeccakRound(rpStack, rpState, $0x0000000000000088, MOVQ_RBI_RCE, XORQ_RT1_RCA, XORQ_RT1_RCE, XORQ_RBA_RCU, XORQ_RT1_RCA, XORQ_RT1_RCE, XORQ_RBA_RCU, XORQ_RT1_RCA, XORQ_RT1_RCE, XORQ_RBE_RCU, XORQ_RDU_RCU, XORQ_RDA_RCA, XORQ_RDE_RCE)
mKeccakRound(rpState, rpStack, $0x0000000080008009, MOVQ_RBI_RCE, XORQ_RT1_RCA, XORQ_RT1_RCE, XORQ_RBA_RCU, XORQ_RT1_RCA, XORQ_RT1_RCE, XORQ_RBA_RCU, XORQ_RT1_RCA, XORQ_RT1_RCE, XORQ_RBE_RCU, XORQ_RDU_RCU, XORQ_RDA_RCA, XORQ_RDE_RCE)
mKeccakRound(rpStack, rpState, $0x000000008000000a, MOVQ_RBI_RCE, XORQ_RT1_RCA, XORQ_RT1_RCE, XORQ_RBA_RCU, XORQ_RT1_RCA, XORQ_RT1_RCE, XORQ_RBA_RCU, XORQ_RT1_RCA, XORQ_RT1_RCE, XORQ_RBE_RCU, XORQ_RDU_RCU, XORQ_RDA_RCA, XORQ_RDE_RCE)
mKeccakRound(rpState, rpStack, $0x000000008000808b, MOVQ_RBI_RCE, XORQ_RT1_RCA, XORQ_RT1_RCE, XORQ_RBA_RCU, XORQ_RT1_RCA, XORQ_RT1_RCE, XORQ_RBA_RCU, XORQ_RT1_RCA, XORQ_RT1_RCE, XORQ_RBE_RCU, XORQ_RDU_RCU, XORQ_RDA_RCA, XORQ_RDE_RCE)
mKeccakRound(rpStack, rpState, $0x800000000000008b, MOVQ_RBI_RCE, XORQ_RT1_RCA, XORQ_RT1_RCE, XORQ_RBA_RCU, XORQ_RT1_RCA, XORQ_RT1_RCE, XORQ_RBA_RCU, XORQ_RT1_RCA, XORQ_RT1_RCE, XORQ_RBE_RCU, XORQ_RDU_RCU, XORQ_RDA_RCA, XORQ_RDE_RCE)
mKeccakRound(rpState, rpStack, $0x8000000000008089, MOVQ_RBI_RCE, XORQ_RT1_RCA, XORQ_RT1_RCE, XORQ_RBA_RCU, XORQ_RT1_RCA, XORQ_RT1_RCE, XORQ_RBA_RCU, XORQ_RT1_RCA, XORQ_RT1_RCE, XORQ_RBE_RCU, XORQ_RDU_RCU, XORQ_RDA_RCA, XORQ_RDE_RCE)
mKeccakRound(rpStack, rpState, $0x8000000000008003, MOVQ_RBI_RCE, XORQ_RT1_RCA, XORQ_RT1_RCE, XORQ_RBA_RCU, XORQ_RT1_RCA, XORQ_RT1_RCE, XORQ_RBA_RCU, XORQ_RT1_RCA, XORQ_RT1_RCE, XORQ_RBE_RCU, XORQ_RDU_RCU, XORQ_RDA_RCA, XORQ_RDE_RCE)
mKeccakRound(rpState, rpStack, $0x8000000000008002, MOVQ_RBI_RCE, XORQ_RT1_RCA, XORQ_RT1_RCE, XORQ_RBA_RCU, XORQ_RT1_RCA, XORQ_RT1_RCE, XORQ_RBA_RCU, XORQ_RT1_RCA, XORQ_RT1_RCE, XORQ_RBE_RCU, XORQ_RDU_RCU, XORQ_RDA_RCA, XORQ_RDE_RCE)
mKeccakRound(rpStack, rpState, $0x8000000000000080, MOVQ_RBI_RCE, XORQ_RT1_RCA, XORQ_RT1_RCE, XORQ_RBA_RCU, XORQ_RT1_RCA, XORQ_RT1_RCE, XORQ_RBA_RCU, XORQ_RT1_RCA, XORQ_RT1_RCE, XORQ_RBE_RCU, XORQ_RDU_RCU, XORQ_RDA_RCA, XORQ_RDE_RCE)
mKeccakRound(rpState, rpStack, $0x000000000000800a, MOVQ_RBI_RCE, XORQ_RT1_RCA, XORQ_RT1_RCE, XORQ_RBA_RCU, XORQ_RT1_RCA, XORQ_RT1_RCE, XORQ_RBA_RCU, XORQ_RT1_RCA, XORQ_RT1_RCE, XORQ_RBE_RCU, XORQ_RDU_RCU, XORQ_RDA_RCA, XORQ_RDE_RCE)
mKeccakRound(rpStack, rpState, $0x800000008000000a, MOVQ_RBI_RCE, XORQ_RT1_RCA, XORQ_RT1_RCE, XORQ_RBA_RCU, XORQ_RT1_RCA, XORQ_RT1_RCE, XORQ_RBA_RCU, XORQ_RT1_RCA, XORQ_RT1_RCE, XORQ_RBE_RCU, XORQ_RDU_RCU, XORQ_RDA_RCA, XORQ_RDE_RCE)
mKeccakRound(rpState, rpStack, $0x8000000080008081, MOVQ_RBI_RCE, XORQ_RT1_RCA, XORQ_RT1_RCE, XORQ_RBA_RCU, XORQ_RT1_RCA, XORQ_RT1_RCE, XORQ_RBA_RCU, XORQ_RT1_RCA, XORQ_RT1_RCE, XORQ_RBE_RCU, XORQ_RDU_RCU, XORQ_RDA_RCA, XORQ_RDE_RCE)
mKeccakRound(rpStack, rpState, $0x8000000000008080, MOVQ_RBI_RCE, XORQ_RT1_RCA, XORQ_RT1_RCE, XORQ_RBA_RCU, XORQ_RT1_RCA, XORQ_RT1_RCE, XORQ_RBA_RCU, XORQ_RT1_RCA, XORQ_RT1_RCE, XORQ_RBE_RCU, XORQ_RDU_RCU, XORQ_RDA_RCA, XORQ_RDE_RCE)
mKeccakRound(rpState, rpStack, $0x0000000080000001, MOVQ_RBI_RCE, XORQ_RT1_RCA, XORQ_RT1_RCE, XORQ_RBA_RCU, XORQ_RT1_RCA, XORQ_RT1_RCE, XORQ_RBA_RCU, XORQ_RT1_RCA, XORQ_RT1_RCE, XORQ_RBE_RCU, XORQ_RDU_RCU, XORQ_RDA_RCA, XORQ_RDE_RCE)
mKeccakRound(rpStack, rpState, $0x8000000080008008, NOP, NOP, NOP, NOP, NOP, NOP, NOP, NOP, NOP, NOP, NOP, NOP, NOP)
// Revert the internal state to the user state
NOTQ _be(rpState)
NOTQ _bi(rpState)
NOTQ _go(rpState)
NOTQ _ki(rpState)
NOTQ _mi(rpState)
NOTQ _sa(rpState)
RET

18
vendor/golang.org/x/crypto/sha3/register.go

@ -0,0 +1,18 @@
// Copyright 2014 The Go Authors. All rights reserved.
// Use of this source code is governed by a BSD-style
// license that can be found in the LICENSE file.
// +build go1.4
package sha3
import (
"crypto"
)
func init() {
crypto.RegisterHash(crypto.SHA3_224, New224)
crypto.RegisterHash(crypto.SHA3_256, New256)
crypto.RegisterHash(crypto.SHA3_384, New384)
crypto.RegisterHash(crypto.SHA3_512, New512)
}

193
vendor/golang.org/x/crypto/sha3/sha3.go

@ -0,0 +1,193 @@
// Copyright 2014 The Go Authors. All rights reserved.
// Use of this source code is governed by a BSD-style
// license that can be found in the LICENSE file.
package sha3
// spongeDirection indicates the direction bytes are flowing through the sponge.
type spongeDirection int
const (
// spongeAbsorbing indicates that the sponge is absorbing input.
spongeAbsorbing spongeDirection = iota
// spongeSqueezing indicates that the sponge is being squeezed.
spongeSqueezing
)
const (
// maxRate is the maximum size of the internal buffer. SHAKE-256
// currently needs the largest buffer.
maxRate = 168
)
type state struct {
// Generic sponge components.
a [25]uint64 // main state of the hash
buf []byte // points into storage
rate int // the number of bytes of state to use
// dsbyte contains the "domain separation" bits and the first bit of
// the padding. Sections 6.1 and 6.2 of [1] separate the outputs of the
// SHA-3 and SHAKE functions by appending bitstrings to the message.
// Using a little-endian bit-ordering convention, these are "01" for SHA-3
// and "1111" for SHAKE, or 00000010b and 00001111b, respectively. Then the
// padding rule from section 5.1 is applied to pad the message to a multiple
// of the rate, which involves adding a "1" bit, zero or more "0" bits, and
// a final "1" bit. We merge the first "1" bit from the padding into dsbyte,
// giving 00000110b (0x06) and 00011111b (0x1f).
// [1] http://csrc.nist.gov/publications/drafts/fips-202/fips_202_draft.pdf
// "Draft FIPS 202: SHA-3 Standard: Permutation-Based Hash and
// Extendable-Output Functions (May 2014)"
dsbyte byte
storage storageBuf
// Specific to SHA-3 and SHAKE.
outputLen int // the default output size in bytes
state spongeDirection // whether the sponge is absorbing or squeezing
}
// BlockSize returns the rate of sponge underlying this hash function.
func (d *state) BlockSize() int { return d.rate }
// Size returns the output size of the hash function in bytes.
func (d *state) Size() int { return d.outputLen }
// Reset clears the internal state by zeroing the sponge state and
// the byte buffer, and setting Sponge.state to absorbing.
func (d *state) Reset() {
// Zero the permutation's state.
for i := range d.a {
d.a[i] = 0
}
d.state = spongeAbsorbing
d.buf = d.storage.asBytes()[:0]
}
func (d *state) clone() *state {
ret := *d
if ret.state == spongeAbsorbing {
ret.buf = ret.storage.asBytes()[:len(ret.buf)]
} else {
ret.buf = ret.storage.asBytes()[d.rate-cap(d.buf) : d.rate]
}
return &ret
}
// permute applies the KeccakF-1600 permutation. It handles
// any input-output buffering.
func (d *state) permute() {
switch d.state {
case spongeAbsorbing:
// If we're absorbing, we need to xor the input into the state
// before applying the permutation.