146 Commits (main)
 

Author SHA1 Message Date
xiaoqidun 4824bdafd6 upgrade to 1511886256
5 years ago
xiaoqidun aa902983d7 update phppgadmin
5 years ago
xiaoqidun 867ba4dfb6 add phpmyadmin and phppgadmin
5 years ago
xiaoqidun 5ba279c27a add phpmyadmin and phppgadmin
5 years ago
xiaoqidun e7c86f6183 update nginx config
5 years ago
xiaoqidun 6384aa0477 upgrade to 1509995055
5 years ago
xiaoqidun 38947a7388 upgrade to 1509792176
5 years ago
xiaoqidun 0cc6819f83 upgrade to 1509639720
5 years ago
xiaoqidun d26167536d upgrade to 1509616000
5 years ago
xiaoqidun 11d6304961 upgrade to 1509603026
5 years ago
xiaoqidun 9fb4454ad9 upgrade to 1509586951
5 years ago
xiaoqidun c41540b24a upgrade to 1509586501
5 years ago
xiaoqidun dc5a482294 upgrade to 1509585781
5 years ago
xiaoqidun 385938a0a9 upgrade to 1509555691
5 years ago
xiaoqidun 59324b601b upgrade to 1509524976
5 years ago
xiaoqidun 574fe7a821 upgrade to 1509480999
5 years ago
xiaoqidun 87618bead7 anmpp 17 develop
5 years ago
xiaoqidun ab8e877e66 upgrade to 1509365481
5 years ago
xiaoqidun 9625602518 upgrade to 1509293256
5 years ago
xiaoqidun 7978ca6d95 upgrade to 1509287311
5 years ago
xiaoqidun 2eeabeffb5 upgrade to 1509272840
5 years ago
xiaoqidun 6f326f8816 upgrade to 1509267432
5 years ago
xiaoqidun b513ceb92c upgrade to 1509183345
5 years ago
xiaoqidun 6837c1722e upgrade to 1509181510
5 years ago
xiaoqidun 0ec5f921fa upgrade to 1509125197
5 years ago
xiaoqidun 9862d631ca upgrade to 1509113145
5 years ago
xiaoqidun 0717d02f26 anmpp 16 develop
5 years ago
xiaoqidun dd6d1e44f3 remove ngrok
5 years ago
xiaoqidun 805d860862 fix permissions
5 years ago
xiaoqidun 408750b3ca add frp client support
5 years ago
xiaoqidun 1d3a8f2e4e upgrade to 1509018560
5 years ago
xiaoqidun 2ebe726d42 upgrade fileadmin
6 years ago
xiaoqidun dad7179734 upgrade fileadmin
6 years ago
xiaoqidun f98995ecf9 upgrade to 1503726157
6 years ago
xiaoqidun b9fb96f633 upgrade to 1496498500
6 years ago
xiaoqidun 95a76df3a2 upgrade to 1496415380
6 years ago
xiaoqidun 87a6ec7751 upgrade to 1495729156
6 years ago
xiaoqidun cd803d22a7 upgrade to 1495091750
6 years ago
xiaoqidun f06d37e437 upgrade to 1491035930
6 years ago
xiaoqidun b372f7e67b upgrade to 1490790277
6 years ago
xiaoqidun 0c809ea56c upgrade to 1490251889
6 years ago
xiaoqidun 27b6794000 upgrade nginx to 1.11.11
6 years ago
xiaoqidun bebbbe1b2e upgrade to 1490167599
6 years ago
xiaoqidun 367798d24d upgrade to 1490163489
6 years ago
xiaoqidun 28a295927e upgrade to 1490158890
6 years ago
xiaoqidun 9cf7fb55b8 upgrade to 1490120425
6 years ago
xiaoqidun 9041cfbcc0 upgrade to 1490117288
6 years ago
xiaoqidun 839eaf082f upgrade to 1490115579
6 years ago
xiaoqidun 6657b00177 anmpp 15 develop
6 years ago
xiaoqidun 4a0f85c57c upgrade ngrokc
6 years ago