146 Commits (main)
 

Author SHA1 Message Date
xiaoqidun cd34571379 upgrade php to 5.6.30
6 years ago
xiaoqidun 712972812b upgrade to 1489928026
6 years ago
xiaoqidun 2be0547eda anmpp 14 develop
6 years ago
xiaoqidun b3806f6ffb upgrade to 1489769679
6 years ago
xiaoqidun 683dd29f36 upgrade to 1482427345
6 years ago
xiaoqidun eb2fce51f8 upgrade to 1482424425
6 years ago
xiaoqidun 736d16e950 upgrade to 1482420466
6 years ago
xiaoqidun a8685c931f upgrade to 1482398444
6 years ago
xiaoqidun 9367133808 upgrade mysql to 5.6.35
6 years ago
xiaoqidun 5c53b15c61 upgrade mysql to 5.6.35
6 years ago
xiaoqidun ea1aaed871 upgrade nginx to 1.11.6 and upgrade ngrokc
6 years ago
xiaoqidun 9b3afec636 upgrade ngrokc
6 years ago
xiaoqidun a6d4dd9af2 upgrade nginx to 1.11.6
6 years ago
xiaoqidun e19cc2b8c2 php 7.1.0 and php 7.0.14
6 years ago
xiaoqidun 22e78f467f php 7.1.0 and php 7.0.14
6 years ago
xiaoqidun 4cfe319465 php 7.1.0 and php 7.0.14
6 years ago
xiaoqidun d884133b44 upgrade to 1481474940
6 years ago
xiaoqidun 65380e7a02 upgrade to 1477065234
7 years ago
xiaoqidun 09a586fd2d upgrade to 1477064538
7 years ago
xiaoqidun 49be7d9e30 upgrade to 1476023597
7 years ago
xiaoqidun a7f3a6d5cc fileadmin 2.7 && phpmyadmin 4.4.15.8
7 years ago
xiaoqidun 8c6187215e phpmyadmin 4.4.15.7
7 years ago
xiaoqidun 8b84248f44 upgrade to 1466142798
7 years ago
xiaoqidun c47dd08b94 upgrade to 1466136638
7 years ago
xiaoqidun ce9aff84c9 upgrade mysql to 5.6.31
7 years ago
xiaoqidun 7afc90d089 upgrade mysql to 5.6.31
7 years ago
xiaoqidun 9b6b520209 upgrade nginx to 1.11.1
7 years ago
xiaoqidun 6279f5f38f anmpp 13 develop
7 years ago
xiaoqidun f00a756154 phpmyadmin 4.4.15.6
7 years ago
xiaoqidun b896428b8e upgrade ngrokc
7 years ago
xiaoqidun 6529017e56 upgrade php-fpm to 5.6.22
7 years ago
xiaoqidun 4d450d0cb8 php 5.6.22
7 years ago
xiaoqidun 820e7e8477 upgrade nginx to 1.11.0
7 years ago
xiaoqidun ea65cda766 php 7.0.7
7 years ago
xiaoqidun 2b44812ab0 php 7.0.7
7 years ago
xiaoqidun 8ef1a854fe upgrade to 1464152412
7 years ago
xiaoqidun a4bbb3276b upgrade to 1464150801
7 years ago
xiaoqidun c9d9e2e895 php 7.0.6
7 years ago
xiaoqidun 648bf77a96 update php 5.6.21 and nginx 1.10.0
7 years ago
xiaoqidun db7aa79a53 update php 5.6.21 and nginx 1.10.0
7 years ago
xiaoqidun 23a17bb034 upgrade postgresql to 9.6beta1
7 years ago
xiaoqidun d00dde52ec fuse-zip 0.4.2
7 years ago
xiaoqidun 1f33e50dff upgrade to 1463635036
7 years ago
xiaoqidun 7f117cb5ee upgrade ngrokc
7 years ago
xiaoqidun e4e3520727 phpmyadmin 4.4.15.5
7 years ago
xiaoqidun de23e6ee74 anmpp 12 develop
7 years ago