143 Commits (main)
 

Author SHA1 Message Date
xiaoqidun 39a0abce83 upgrade redis to 7.0.2 3 months ago
xiaoqidun c8d4ec32d2
nginx 1.21.6 arm64 3 months ago
xiaoqidun 1fb6794baa
redis 7.0.2 arm64 3 months ago
xiaoqidun 7e49f23aae
Update README.md 2 years ago
xiaoqidun db18a6cea8 upgrade mysql to 5.7.33 2 years ago
xiaoqidun 73537f6e5a
Update README.md 2 years ago
xiaoqidun e7e7d0ce41 upgrade nginx to 1.19.6 2 years ago
xiaoqidun ffbbb0b678 upgrade to 1611718358 2 years ago
xiaoqidun 9626ee7ca7 upgrade frp client to v0.35.1 2 years ago
xiaoqidun d698dcde85 upgrade frp client to v0.34.2 2 years ago
xiaoqidun 514e4f9854 upgrade frp client to v0.34.2 2 years ago
xiaoqidun 44e4635643 upgrade to 1605370226 2 years ago
xiaoqidun d95162a27d
Delete fileadmin.zip 2 years ago
xiaoqidun 8db6637365
Create README.md 2 years ago
xiaoqidun f35519ebea upgrade mysql server to 5.7.25 4 years ago
xiaoqidun 2ddab6bdb1 upgrade redis to 5.0.3 and frp client to 0.24.1 4 years ago
xiaoqidun 28dfd53de6 nginx default listen ipv6 4 years ago
xiaoqidun 1afd295715 roll back to 5.6.37 4 years ago
xiaoqidun b30172be08 php 7.2.9 4 years ago
xiaoqidun d4a1a138bf update phpmyadmin and phppgadmin 4 years ago
xiaoqidun 54249290b6 upgrade php-fpm to 7.2.9 4 years ago
xiaoqidun 03e76671f2 upgrade php to 5.6.37 and upgrade nginx to 1.15.2 and upgrade redis to 4.0.11 4 years ago
xiaoqidun 2eac0c1ac2 php 5.6.37 4 years ago
xiaoqidun 0962441a72 upgrade mysql server to 5.7.23 4 years ago
xiaoqidun 407db2e387 upgrade to 1528465439 4 years ago
xiaoqidun ff232cc0ac upgrade frpc to 0.20.0 4 years ago
xiaoqidun 2abb645ff6 upgrade to 1519582540 5 years ago
xiaoqidun 950ea2629a upgrade to 1519550268 5 years ago
xiaoqidun 9a7543a002 update redis config 5 years ago
xiaoqidun 7311d409d8 upgrade frpc to 0.16.0 and add redis 4.0.8 5 years ago
xiaoqidun 4c57378854 upgrade frpc to 0.16.0 and add redis 4.0.8 5 years ago
xiaoqidun 451a3a6294 upgrade frpc to 0.14.1 and upgrade bftpd to 4.8 5 years ago
xiaoqidun 3f8a858d02 upgrade frpc to 0.14.1 and upgrade bftpd to 4.8 5 years ago
xiaoqidun f910d0a085 upgrade fuse-zip to 0.4.4 5 years ago
xiaoqidun a592f37f27 upgrade to 1513337863 5 years ago
xiaoqidun 842e8f3c7f upgrade to 1513320109 5 years ago
xiaoqidun c4007f3626 upgrade to 1513187959 5 years ago
xiaoqidun 6862e2760e php 5.6.32 5 years ago
xiaoqidun 289d7480cf upgrade php-fpm to 5.6.32 5 years ago
xiaoqidun aee7023472 php 5.6.32 5 years ago
xiaoqidun 74e2a6ccf9 upgrade php-fpm to 5.6.32 5 years ago
xiaoqidun acca03cea2 update phppgadmin 5 years ago
xiaoqidun 7eda55d930 upgrade PostgreSQL to 10.1 5 years ago
xiaoqidun 06893887a9 upgrade mysql to 5.7.20 5 years ago
xiaoqidun ced9de1c7b upgrade mysql to 5.7.20 5 years ago
xiaoqidun c1f1002808 upgrade nginx to 1.13.7 5 years ago
xiaoqidun f4bd3b10c4 upgrade nginx to 1.13.7 5 years ago
xiaoqidun 4824bdafd6 upgrade to 1511886256 5 years ago
xiaoqidun aa902983d7 update phppgadmin 5 years ago
xiaoqidun 867ba4dfb6 add phpmyadmin and phppgadmin 5 years ago